Investerarklassificeringar

Professionell kund

En professionell kund definieras i 9 kap. 4§ lag (2007:528) om värdepappersmarknaden som:

 1. enheter med tillstånd att verka på finansmarknaderna,
 2. företag som uppfyller minst två av följande tre krav
  • balansomslutning enligt balansräkningen som motsvarar minst 20 000 000 euro,
  • nettoomsättning enligt resultaträkningen som motsvarar minst 40 000 000 euro, och
  • eget kapital enligt balansräkningen som motsvarar minst 2 000 000 euro,
 3. stater, delstater, statliga och delstatliga myndigheter, offentliga organ för förvaltning av statsskulden, centralbanker och Europeiska centralbanken samt Europeiska investeringsbanken, Världsbanken, Internationella valutafonden och andra liknande mellanstatliga eller överstatliga organisationer, och
 4. andra institutionella investerare än dem som omfattas av 1-3 vars huvudverksamhet är att investera i finansiella instrument, inklusive företag som ägnar sig åt värdepapperisering av tillgångar eller andra finansiella transaktioner.

Innan ett värdepappersinstitut tillhandahåller en tjänst till en kund som avses i första stycket, ska det informera kunden om att den kommer att betraktas som en professionell kund och behandlas som en sådan, om inte institutet och kunden avtalar något annat. Värdepappersinstitutet ska upplysa kunden om möjligheten att begära en ändring av avtalsvillkoren för att bli behandlad som en icke-professionell kund.

Om en kund som avses i första stycket begär att bli behandlad som en icke-professionell kund, får värdepappersinstitutet ingå ett skriftligt avtal med kunden som innebär att kunden i vissa avseenden inte ska betraktas som en professionell kund.

“Elektiv” professionell kund

En elektiv professionell kund definieras i 9 kap. 5§ lag (2007:528) om värdepappersmarknaden:

En kund som inte ingår i någon av grupperna i 4 § första stycket får behandlas som professionell, om kunden skriftligen har begärt hos värdepappersinstitutet att bli behandlad som en professionell kund, antingen generellt eller i fråga om en särskild investeringstjänst eller transaktion eller en viss typ av transaktion eller produkt, och kunden uppfyller minst två av följande tre krav:

 1. Kunden har på den aktuella marknaden genomfört i genomsnitt minst tio transaktioner av betydande storlek per kvartal under de närmast föregående fyra kvartalen.
 2. Värdet av kundens portfölj av finansiella instrument, definierad som insättningar av kontanta medel och innehav av finansiella instrument, överstiger motsvarande 500 000 euro.
 3. Kunden arbetar, eller har arbetat minst ett år, inom finanssektorn i en befattning som kräver kunskap om de aktuella transaktionerna eller tjänsterna.

För att få behandla en kund som avses i första stycket som en professionell kund måste värdepappersinstitutet

 1. ha gjort en adekvat bedömning av kundens sakkunskap, erfarenhet och kunskap som ger en tillräcklig grund för att anta att kunden med tanke på de planerade transaktionernas och tjänsternas karaktär är i stånd att fatta sina egna investeringsbeslut och förstå de aktuella riskerna, och
 2. ha gett kunden tydlig skriftlig information om vilken rätt till skydd och ersättning till investerare som kunden kan förlora och i ett särskilt dokument skriftligen ha fått en förklaring från kunden att den är medveten om följderna av att förlora detta skydd.

Innan ett värdepappersinstitut godtar en begäran från en kund att bli behandlad som en professionell kund, ska institutet vidta alla rimliga åtgärder för att försäkra sig om att kunden uppfyller de krav som ställs enligt första stycket.

Kvalificerad investerare

Kvalificerade investerare definieras enligt Maltesisk lag:

 • A body corporate which has net assets in excess of EUR750,000 (or other currency equivalent) or which is part of a group which has net assets in excess of EUR750,000 (or other currency equivalent);
 • An unincorporated body of persons or association which has net assets in excess of EUR750,000 (or other currency equivalent);
 • A trust where the net value of the trust’s assets is in excess of EUR750,000 (or other currency equivalent);
 • An individual, or in the case of a body corporate, the majority of its board of directors or in the case of a partnership its general partner, who has reasonable experience in the acquisition and/or disposal of funds of a similar nature or risk profile; or property of the same kind as the property, or a substantial part of the property, to which the Fund relates;
 • An individual whose net worth or joint net worth with that person’s spouse exceeds EUR750,000 (or other currency equivalent);
 • A senior employee or director of service providers to the Fund;
 • A relation or a close friend of the promoters;
 • An entity with (or which are part of a group with) EUR3.75 million (or other currency equivalent) or more under discretionary management investing on its own account;
 • A PIF promoted to Qualifying or Extraordinary Investors;
 • An entity (body corporate or partnership) wholly owned by persons or entities satisfying any of the criteria listed above which is used as an investment vehicle by such persons or entities.