Integritetspolicy

Nedan hittar du Rebfunds (“vi”, “oss”) integritetspolicy. Denna beskriver bland annat hur vi samlar in, använder och lagrar “hanterar”) dina personuppgifter och hur hanteringen varierar beroende på anledningen till din interaktion med Rebfund. Integritetspolicyn tillhandahålls i enlighet med gällande dataskyddslagar (nedan “dataskyddslagstiftningen”), inklusive Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016 / 679, även känd som “GDPR”.

Personuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Rebfund AB, organisationsnummer 559111-9192 är ansvarigt för hanteringen av dina personuppgifter.

Typer av personuppgifter

De uppgifter vi kan komma att samla in inkluderar: namn, e-postadress, telefonnummer, andra kontaktuppgifter, företag och titel.

Hur personuppgifter samlas in

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig eller från en annan person för din räkning. Vi kan också inhämta personuppgifter från tredje part eller en extern källa som en allmänt tillgänglig databas, ett register eller offentliga organ.

Användning av personuppgifter

Dina personuppgifter används för att administrera förhållandet mellan oss samt för marknadsföring av våra tjänster.

Delande av personuppgifter

Vi kan dela dina uppgifter med närstående bolag eller leverantörer i syfte att uppfylla våra förpliktelser gentemot dig eller för att marknadsföra våra tjänster. Vi kan även dela dina uppgifter när så krävs på grund av rättsliga utredningar.

Lagringstid och säkerhetsåtgärder

Vi behåller inte dina personuppgifter längre än ändamålsenligt eller vad som är föreskrivet enligt lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.

I syfte att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst tillämpas åtgärder i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Dessa åtgärder inkluderar såväl organisatoriska som tekniska.

Överföring

Vi behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES. I det fall du kontaktar oss eller prenumererar på våra artiklar kan de uppgifter du anger lagras på servrar tillhörande leverantörer som uppfyller kraven enligt EU-US Privacy Shield.

Rättigheter

I enlighet med dataskyddslagstiftningen har du rätt att:

  1. begära tillgång till dina personuppgifter,
  2. begära rättelse av dina personuppgifter,
  3. begära radering av dina personuppgifter (“rätt att bli bortglömd”), under förutsättning att sådan radering inte strider mot överlägsen lagstiftning,
  4. begränsa vår behandling av dina personuppgifter,
  5. invända mot vår behandling där vi ansett det nödvändigt för våra legitima intressen
  6. om tillämpligt, portera dina personuppgifter,
  7. återkalla ditt samtycke, och
  8. inge klagomål till tillsynsmyndigheten.

Frågor och klagomål

Om du har några frågor gällande de personuppgifter vi sparat om dig eller önskar ta bort eller komplettera någon uppgift kan du kontakta oss via pu@rebfund.com eller 08-559 25 675.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Förändringar

Denna integritetspolicy uppdaterades och kan komma att uppdateras från tid till annan.

Allmänt Meddelande

Informationen på denna webbplats är endast avsedd för investerare som definieras som professionella kunder enligt 9 kap. 4§ eller 9 kap. 5§ i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, samt som kvalificerade investerare enligt definitionen på Malta. Informationen på denna webbplats utgör inte ett erbjudande eller anbudsinfordran för investering. Distributionen av informationen på denna webbplats i vissa länder kan vara begränsad enligt lag och följaktligen måste personer som har tillgång till informationen, informera sig och följa sådana restriktioner. Inga enheter bör erbjudas allmänheten i någon jurisdiktion. Eventuella siffror som visas på denna webbplats hänvisar till det förflutna. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

För att äga tillträde till denna webbplats måste du vara/representera en professionell kund, eller ha rätt att klassificeras som en professionell kund enligt dessa definitioner.

Jag är eller representerar